positibo


po·si·tí·bo

pnr |[ Esp positivo ]
1:
walang pag-aalinlangan : POSITIVE
4:
sa potograpiya, nagpapa-kíta ng mga liwanag, anino, o kulay na tapat sa orihinal : POSITIVE
5:
Ele nagtataglay ng elektrisidad na kauri ng nalilikha kapag pinagkuskos ang salamin at seda : POSITIVE
6:
Pis nagtataglay ng higit na proton kaysa elektron : POSITIVE
7:
Med nagpapahi-watig ng pagkakaroon ng isang parti-kular na sakít, mikrobyo, o abnorma-lidad : POSITIVE
8:
Mat ang ginagawâ sa pagdadagdag o adisyón : PLUS3