postscript


postscript (post is·krípt)

png |[ Ing ]
1:
karagdagang talata o puna na kara-niwang matatagpuan sa hulihan ng liham pagkatapos ng lagda at nai-pakikilála sa pamamagitan ng ‘PS’ : PAÁBOT, PAHÁBOL22
2:
anumang karag-dagang impormasyon, aksiyon, at iba pa : PS2, PAÁBOT, PAHÁBOL2