propes-yon


pro·pes·yón

png |[ Esp profesion ]
1:
bokasyon na nangangailangan ng espesyal na edukasyon at pagsasánay, gaya sa batas o medisina : KARÉRA3, PROFESSION
2:
anumang bokasyon o negosyo : PROFESSION
3:
pagpapaha-yag ng paniniwala, pagtanggap, o pananampalataya sa relihiyon : PROFESSION

pro·pés·yo·nál

png |[ Esp profesional ]
1:
tao na kabílang sa isang propes-yon, lalo na ang aktibo rito : PRO-FESSIONAL
2:
tao na hanapbúhay ang aktibong paglahok sa isang tiyak na gawain, gaya sa basketbol, boksing, at iba pang isport : PROFESSIONAL

pro·pes·yo·na·lís·mo

png |[ Esp profe-sionalismo ]
:
propesyonal na pama-maraan, diwa, ugali, katangian, o kalagayan : PROFESSIONALISM