putla


put·lâ

png |pa·mu·mut·lâ |[ Kap Tag ]
1:
sa kulay, kawalan ng tingkad : BESSÁG, DÚAS, LAPSÍ, LUNGSÎ, LUNSÍYAW, MAMA-NÁSI, PÓPAS3, PÚD-AS, PÚDAW, PUSISÁW, PUSYÁW, PUYASYÓ — pnd ma·mut·lâ, pa·put·la·ín
2:
namumutîng kulay ng balát dahil sa kakulangan ng dugo — pnr ma·put·lâ.