putol


pu·tól

pnr
1:
hinati o inihiwalay ang isang bahagi sa ibang bahagi : LAGÓT, PATÍD, PUTÚT
2:
inihinto ang isang tuloy-tuloy na gawain o proseso : GA-PÓNG2, LAGÓT, PATÍD, PUTÚT
3:

pú·tol

png
1:
pag·pú·tol paghati o pag-hiwalay ng isang bahagi sa ibang bahagi gaya ng pagputol sa lubid, sinulid, at sanga : CUT1, HALIGÍ, KORTA-DÚRA1
2:
pag·pú·tol pagpapahinto sa isang tuloy-tuloy na gawain o prose-so gaya sa pagputol sa daloy ng kor-yente, pagputol sa trabaho : CUT1, HALIGÍ, KORTADÚRA1 — pnr pu·tól — pnd i·pam·pú· tol, mag·pú·tol, pu·mú·tol, pu·tú·lan, pu·tú·lin
3:
ang bahagi ng bagay o gawaing pinutol : CUT1, KORTADÚRA1