range


range (reyndz)

png |[ Ing ]
1:
rehiyon sa pagitan ng magkabilâng hanggahan ng baryasyon ; o ang nasabing hanggahan ; limitadong eskala o serye
2:
saklaw ng operasyon, kilos, o katulad
3:
distansiya o layong maaaring marating
4:
Mat set ng lahat ng halagang maaaring makuha ng isang funsiyon sa buong domain nitó ; sa estadistika, ang difference ng pinakamaliit at pinakamalaking variety sa isang distribusyon
6:
malakí at naililipat na lutuan na may isa o mahigit pang kalan sa ibabaw at may pugon sa ilalim.

ranger (réyn·dyer)

png |[ Ing ]
2:
kasapi sa isang pangkat ng armadong kalalakíhan na nagpapatrulya sa isang rehiyon bílang mga guwardiya
3:
sundalong nagsanay sa mga sistema at pamamaraan ng digmaang gerilya, lalo na sa mga labanán sa magubat na pook.