rest


rest

pnd |[ Ing ]
2:
pagtulog o pamamahinga, lalo na kung gabi
3:
pagtigil sa paggawâ, pag-aalala, aktibidad, at katulad
4:
panahon ng pamamahinga
5:
tukod o salalayan ng isang bagay upang maging matatag
6:
Mus puwang ng pananahimik o silensiyo na may itinakdang haba ; o ang markang nagpapahiwatig nitó
7:
pook na pinagpapahingahan o tinutuluyan, lalo na ng mga manlalakbay
8:

restaurateur (rés·to·ra·túr)

png |[ Ing Fre ]
:
may-ari o tagapangasiwa ng restoran.

res·ti·tus·yón

png |[ Esp restitución ]
1:
pagbabayad pinsalà sa pamamagitan ng pagbibigay ng katumbas na kompensasyon para sa nawala o pinsalang idinulot : RESTITUTION
2:
pagbabalik ng ari-arian o karapatang isinuko, ipinaubaya, o tinanggal : RESTITUTION
3:
pagbabalik sa dati o orihinal na kalagayan o posisyon : RESTITUTION
4:
Pis pagbabalik sa orihinal na kalagayang pisikal, lalo na pagkaraang magkaroon ng elastikong pagbabago : RESTITUTION

restitution (res·ti·tú·syon)

png |[ Ing ]

rés·to·rán

png |[ Ing restaurant ]
:
pook na nagsisilbi ng pagkain sa mga kostumer : KAINÁN2, RESTORÁNTE

res·to·rán·te

png |[ Esp ]

restoration (rés·to·réy·syon)

png |[ Ing ]
1:
pagtatatag muli
2:
pagbabalik sa dáting maayos at normal na kalagayan
3:
pagbabalik o pagsasauli ng bagay na nawala o kinuha
4:
anumang isinauli o ibinalik sa dáting kalagayan
5:
modelo o larawan na nagpapakíta ng ipinalalagay na anyo ng extinct na hayop, nasirang gusali, o katulad.

restricted

pnr |[ Ing ]
1:
limitado ang saklaw, bílang o kilos ; kung sa panoorin, limitado ang maaaring manood o pumasok Cf R9
2:
Bio sa virus, walang kakayahang magparami sa normal na kondisyon nitó.

restriction (ri·strík·syon)

png |[ Ing ]

res·trik·si·yón

png |[ Esp restricción ]
1:
anumang tuntunin o kalagayang pumipigil sa pagpapatúloy ng isang kilos o katulad : RESTRICTION