sabi-sabi


sa·bí-sa·bí

png
:
balita o istorya na hindi alam ang pinagsimulan at malimit na mali : GRAPEVINE3, TIBADBÁD

sá·bi-sá·bi

png
:
kaalamang malaganap bagaman walang tiyak na batayan.