sense


sense (sens)

png |[ Ing ]
2:
kakayahan na makadamá
3:
kagyat na pag-unawa sa isang bagay o dalumat
4:
sentído komún
6:
nangingibabaw na opinyon.

sense-experience (sens-eks·pír·yens)

png |[ Ing ]
:
karanasang natamo sa pamamagitan ng mga pandamá.

sense of direction (sens of di·rék·syon)

png |[ Ing ]
:
kakayahang maláman ang patutunguhan kahit walang gabay.

sense of hearing (sens of hí·ring)

png |[ Ing ]

sense of humor (sens of hyú·mor)

png |[ Ing ]
:
kakayahan na magpahayag o magpahalaga sa nakatatawa.

sense of smell (sens of is·mél)

png |[ Ing ]

sense organ (sens ór·gan)

png |Bio |[ Ing ]
:
bahagi ng katawan na naghahatid ng estimuló sa sistema ng pandamá.