sepulkro


se·púl·kro

png |[ Esp sepulcro ]
2:
estruktura o nitso sa ilang lumang simbahan na lagakan tuwing Biyernes Santo ng mga sagradong bagay na inilalabas pagsapit ng Linggo ng Pagkabúhay bílang paggunita sa Paglilibing at Muling Pagkabúhay ni Kristo : EASTER SEPULCHRE