singit


sí·ngit

png
1:
Ana [Kap Tag] dakong loob ng punò ng dalawang hita : GROIN, BÚGAN, PAYPAYAYA, RÉGKANG, SELLÁNG
2:
anumang gipit sa pagitan ng dalawang bagay
3:
anumang ba-gay na nakaipit sa pagitan ng dala-wang bagay
4:
pagtatagò o pagpasok sa naturang kalagayan — pnd i·sí·ngit, mag·sí·ngit, ma·ní·ngit, si·ngí·tan, su·mí·ngit, ma·ní·ngit
5:

síng-it

png |[ Ilk ]
:
sambigkis na uhay ng palay.