sleep


sleep (is·líp)

png
1:
túlog1-3 o pagtúlog
2:
kalagayang katulad ng pagtúlog, gaya sa pagpapahinga, katahimikan, o kamatayan

sleeping bag (is·lí·ping bag)

png |[ Ing ]
:
bag na may kutson at tulugán kapag kamping.

Sleeping Beauty (is·lí·ping byú·ti)

png |Lit |[ Ing ]
:
bidang babae sa kuwentong-bayan na nakatulog nang 100 taon at ginising ng halik ng prinsipe.

sleeping pill (is·lí·ping pil)

png |[ Ing ]
:
tabletang pampatúlog.

sleeping sickness (is·lí·ping sík·nes)

png |Med |[ Ing ]
:
sakít na sanhi ng la-ngaw na tsetse (genus Glossina morsi-tans ), kakikitáhan ang maysakít ng pagbabago sa central nervous system na nagdudulot ng antok, pagkawala ng málay, at pagkamatay.