sodium


sodium (sód·yum)

png |Kem |[ Ing ]
:
metalikong element na malambot, re-aktibo, at pinilakan (atomic number 11; symbol Na ) : SÓSA

sodium bicarbonate (sód·yum bay· kár·bo·néyt)

png |Kem |[ Ing ]
:
pulbos (NaHCO3) na putî, natutúnaw, at gi-nagamit sa mga inuming bumubulâ, mga kasangkapang pamatay sunog, at pampaalsa sa pagluluto : BAKING SODA

sodium bromide (sód·yum bró·mayd)

png |Kem |[ Ing ]
:
solid na putî, krista-lina, natutunaw sa tubig, at ginagamit sa potograpiya bílang developer at sa paggawâ ng gamot.

sodium carbonate (sód·yum kár·bo· néyt)

png |Kem |[ Ing ]
:
puting pulbos (Na2CO3) na ginagamit sa mga pro-duktong komersiyal, gaya ng sabon : WASHING SODA

sodium chloride (sód·yum kló·rayd)

png |Kem |[ Ing ]
:
compound na walang kulay, kristalina, at nása tubig alat (NaCl) Cf ASIN

sodium nitrate (sód·yum náy·treyt)

png |Kem |[ Ing ]
:
compound na putî, pulbos, at ginagamit na patabâ (NaNO3) o dinamita : NITER2