sterile


sterile (is·té·ril)

pnr |[ Ing ]
2:
hindi matabâng lupa
3:
hindi namu-munga
4:
hindi produktibong pag-iisip ; walang orihinalidad
5:
walang mikrobyo.