surface


surface (sér·feys)

png |[ Ing ]

surface mail (sér·feys meyl)

png |[ Ing ]
:
líham na dinalá sa pamamagitan ng paglalakbay sa lupa o dagat Cf AIR-MAIL

surface structure (sér·feys is·trák·tyur)

png |Gra |[ Ing ]
:
representasyon ng mga elemento ng syntax na nagdedeter-mina ng ayos ng parirala o pangu-ngusap.