taghiyawat


tag·hi·yá·wat

png |Med
:
butlig na karaniwang tumutubò sa mukha, namumulá, at may nanà sa loob : GRÁNO2, PIMPLE, PÚNGGOD, TIGIDÍG, ZIT var tagyáwat, tigyáwat Cf KATÍL