talinduwa


ta·lin·du·wâ

png
1:
mapang-abusong sistema ng pagpapautang, binabayaran ng magsasaká ang maylupa nang 50 porsiyentong interes sa halagang inutang pagdating ng anihan
2:
sa sinaunang lipunan, kasunduang magmamana ang ampon ng kalahati ng halagang ibinayad sa pag-aampon
3:
[ST] pagbili ng tatlong bagay sa halaga ng dalawa o ng dalawang bagay sa halaga ng tatlo : BALINDÚWA