tapang


tá·pang

png
2:
bisà o kapasidad sa pagdudulot ng reaksiyon gaya ng tapang ng alak, sukà, at iba pa : STRENGTH3

ta·páng·ko

png |Ark
:
ang síbi o medya agwa na may katamtamang habà at kitid bílang panganlong laban sa init ng araw o ulan.