training


training (tréy·ning)

png |[ Ing ]
:
sánay1 o pagsasánay.