tugday


tug·dáy

png
:
túlos o urang para iumang ang lambat sa pangangaso.