wa-lang-kusang-palo


wa·lâng-kú·sang-pa·lò

pnr |[ walâ+ na-kusà+ng+palò ]