wagayway


wa·gay·wáy

png
:
galaw ng anumang telang nakalantad sa hangin : WAKÍWAK2, WAVE3