yanig


ya·níg

png
:
paggalaw ng lupa, bahay, at iba pa, dahil sa lindol o malakas na ugong : DÍARDÍAR, DIYÁDIYÁR, GAYÓGOY, KUNÓG-KUNÓG, KÚRUG TÍBONG, TREMOR1 Cf BIBRASYÓN1 — pnd ya·ni·gín, yu·ma·níg.