you


you (yu)

pnh |[ Ing ]

young (yang)

png |Bio |[ Ing ]
1:
supling, lalo ng hayop bago isilang at matapos maisilang
2:
batà1 ; kabatáan1-3

Young Men’s Christian Association (yang mens krís·tyan á·so·si·éy·syon)

png |[ Ing ]
:
samahang pangkalusugan at pagtutulungang pangkaunlaran sa hanay ng kabataang laláki na nagsimula sa Britain noong 1844 Cf YMCA

Young Women’s Christian Association (yang wé·mens krís·tyan áso·si·éy·syon)

png |[ Ing ]
:
samahang pangkalusugan at pangkaunlaran sa hanay ng kabataang babae na nagsimula sa Britain noong 1855 Cf YWCA

your (yur)

pnh |[ Ing ]
:
ukol sa sarili, pang-isahan o pangmaramihan.

yours (yurs)

pnh |[ Ing ]
1:
anuman at sinuman na kasáma o may kaugnayan sa sarili
2:
karaniwang kabílang sa batìng pangwakas ng isang liham hal, yours truly.

youth (yut)

png |[ Ing ]