adul


a·dúl

pnr |[ Seb ]

a·du·la·dór

png |[ Esp ]
:
tao na nagkikimkim o nagpapahayag ng adulasyon.

a·du·las·yón

png |[ Esp adulación ]
1:
labis at eksaheradong pagpuri : ADULATION
2:
pagpupugay na hindi ginamitan ng tumpak na bait at pagkukuro : ADULATION

adulation (a·dyu·léy·syon)

png |[ Ing ]

a·du·la·tór·yo

pnr |[ Esp adulatorio ]
:
tigib sa adulasyon ; sobra sa papuri.

adult (á·dult)

png pnr |[ Ing ]
2:
Bat tao na tumuntong sa hustong gulang o mayor de-edad.

a·dúl·te·rá

png |[ Esp ]
:
babae na taksil sa asawa, a·dúl·te·ró kung laláki.

a·dul·te·rá·do

pnr |[ Esp ]
1:
hindi puro o dalisay
2:
mababà ang uri o kalidad dahil dinagdagan ng sangkap na mas mura o mas mababà ang kalidad.

a·dul·te·ras·yón

png |[ Esp adulteración ]
1:
paghahalò ng ibang sangkap upang masirà ang kalagayang dalisay Cf BANTÔ1
2:
pagpapababà ng uri o kalidad sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sangkap, malimit sa paraang lihim at may layuning mandaya.

adultery (a·dál·te·rí)

png |Bat |[ Ing ]

a·dul·tér·yo

png |Bat |[ Esp adulterio ]