bigla


big·lâ

pnr pnb
1:
nangyari, dumatíng, o ginawâ nang madalian at mabilisan : ABRUPT, AGÁD2, BRÉBE1, DÍNGAT, GÍNGA2, GINSÁ, KALÍT, KÁNIT, QUICK3, SUDDEN
2:
walang babalâ, nakagugulat, o hindi inaasahan : AGÁD2, DÍNGAT, GÍNGA2, GINSÁ, KALÍT, KÁNIT, QUICK3

big·lâng-yá·man

png |[ biglâ+na-yaman ]
:
bagong-yaman na mabilis ang pagyaman.

big·láw

pnr
1:
Bot hilaw na duhat
2:
bigô o nabigô.

bíg·law

png |Bot |[ ST ]
:
manibalang na bungangkahoy.

big·láy

png |Med |[ ST ]
:
pagiging mabagal o pananamlay ng katawan dahil may sinat.

big·láy

pnr |[ ST ]