bungi


bu·ngí

pnr |Med |[ Kap ]

bu·ngì

png |[ Bik Kap Tag ]
1:
Med naputol o nasiràng ngipin

bu·ngî

pnr |Med |[ Bik Hil Seb Tag War ]
1:
hindi kompleto ang bílang ng ngipin : BUNGÍ, BUNGÍS, GUSÍNG, UNGÎ2
2:
walang ngipin : BUNGÍ, BÚNGIL1, BUNGÍS, GUSÍNG

bú·ngil

png |Bot |[ Ilk ]

bú·ngil

pnr |Med |[ ST ]

bu·ngís

png |[ Mag ]

bu·ngís

pnr |Med |[ Pan ]

bu·ngis·ngís

pnr
:
táwa nang táwa ; madalîng mapatáwa : GUKYÓK

bu·ngit·ngít

pnr |[ Pan ]