butik


bu·tík

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng ibong may iba’t ibang kulay.

bú·tik

png |Ana |[ ST ]
:
kalamnan ng bintî : CALF2

Bu·ti·ka·lâ!

pdd |[ Kap ]

bu·ti·kán

png |Zoo |[ ST ]
:
manok na may iba-ibang kúlay Cf DALUSAPÌ

bu·tí·kas

png |Bot |[ ST ]
:
tumutubò na pálay.

bu·tík-bu·tík

png |[ ST ]
:
paghahalò ng iba’t ibang kúlay.

bu·ti·kî

png |Zoo
:
maliit na reptil (family Squamata ) na karaniwang matatagpuan sa loob ng bahay : ALUTÍIT, LIZARD1, LUPÍSAK, SALTÉK2, SUKSÚK1, TABILÍ, TAGÉTEK, TAGUTÒ, TALÛ-TÛ, TIBÓLI, TIKÎ, WÁLO2

bu·tik·kí

png |Zoo

bu·tik·tík

pnr |[ Ilk Tag ]

bu·tí·kul

png |Med |[ Tau ]