dusa


dú·sa

png
1:
[Bil Kap Tag] pagdanas ng o pagpapailalim sa isang masamâ o hindi kanais-nais, hal dusa sanhi ng kirot o pagkabilanggo : HILÁHIL1, HÍRAP2, KALBÁRYO2, KALISÚD, PAG-ÁNTOS, PANAGSAGÁBA, PANGÁNGA, SUFFERING Cf PARÚSA
2:
[Bil Kap Tag] pagkakaroon ng isang karamdaman : HILÁHIL1, HÍRAP2, KALBÁRYO2, KALISÚD, PAG-ÁNTOS, PANAGSAGÁBA, PANGÁNGA, SUFFERING
3:
[Bil Kap Tag] paglubha o pagbabà ng antas ng kalidad : HILÁHIL1, HÍRAP2, KALBÁRYO2, KALISÚD, PAG-ÁNTOS, PANAGSAGÁBA, PANGÁNGA, SUFFERING
4:
[Bil Kap Tag] pagtanggap sa isang hindi kanais-nais na kalagayan : HILÁHIL1, HÍRAP2, KALBÁRYO2, KALISÚD, PAG-ÁNTOS, PANAGSAGÁBA, PANGÁNGA, PASÁKIT, SUFFERING — pnd i·pag·dú·sa, mag·du·sà, pag·du·sá·hin
5:
[Kal] multa o ang hinihinging bayad sa nagawâng pagkakasála o pinsala.

du·sák

pnd |du·mu·sák, du·sa·kín, ma·du·sák |[ Hil ]
:
sugátan sa pamamagitan ng pagsaksak ng matalas at matulis na patalim.

dú·say

pnd |du·sá·yan, i·dú·say, mag·dú·say |[ Bik ]
1:
mag-alay ; maghandog
2:
makiramay ; makidalamhati.