ef


ef

png
:
tawag sa titik F.

effect (i·fék)

png |[ Ing ]

effective (i·fék·tiv)

pnr |[ Ing ]

effectivity (i·fek·tí·vi·tí)

png |[ Ing ]

effects (i·féks)

png |[ Ing ]
:
personal na ari-ariang natitinag ; personal na ari-arian ng isang tao.

effendi (i·fén·di)

png |[ Ara Ing ]
:
sa mga bansang Arab, tao na nakapag-aral o iginagálang.

efficiency (i·fí·syen·sí)

png |[ Ing ]

efficient (i·fí·syent)

pnr |[ Ing ]

effigy (é·fi·dyí)

png |[ Ing ]
:
krudong representasyon ng isang kinamumuhiang tao : EPÍHIYÉ

effort (é·fort)

png |[ Ing ]
:
sikap o pagsisikap.

e·fí·me·ró

pnr |[ Esp ]
:
panandalî o panandalìan.