ema


é·ma

png |Zoo |[ Kap ]

emaciation (i·ma·si·yéy·syon)

png |Med |[ Ing ]

e·má·ga

png |Lit Mus |[ Ilk ]

e-mail (í-meyl)

png |[ Ing ]
:
electronic mail.

e·ma·nas·yón

png |[ Esp emanación ]
:
bagay na lumalabas o lumilitaw : EMANATION

emanation (é·ma·néy·syon)

png |[ Ing ]

emancipated (i·mán·si·péy·ted)

pnr |[ Ing ]

emancipation (i·mán·si·péy·syon)

png |[ Ing ]

emancipator (i·mán·si·pey·tór)

png |[ Ing ]

e·mán·si·pá·do

pnr |[ Esp emancipado ]
:
malaya na o ligtas na sa pagkaalipin : EMANCIPATED

e·mán·si·pa·dór

png |[ Esp emancipadór ]

e·mán·si·pas·yón

png |[ Esp emancipación ]
1:
pagpapalaya mula sa legal, politikal, o panlipunang sagabal : EMANCIPATION
2:
pagpapalaya mula sa pagkaalipin : EMANCIPATION

e·má·si·yas·yón

png |Med |[ Esp emaciacion ]
:
abnormal na pamamayat dahil sa pagkakasakít o kakulangan ng sustansiya sa katawan : EMACIATION