estado


es·tá·do

png |[ Esp ]
2:
Pol posisyon o ranggo sa búhay : ESTATE, STATE
3:
pangkat ng mga tao na nabubúhay sa isang tiyak na pook at may malaya at nagsasariling pamahalaan : ESTATE, STATE
4:
Pol isang tiyak na teritoryo sa loob ng isang pamahalaang federal, hal Texas sa Estados Unidos : ESTATE, STATE

Es·tá·dos U·ní·dos

png |[ Esp ]
:
United States Cf EU1