eu


Eu (í yu)

symbol |Kem |[ Ing ]

EU (i·yu)

daglat
1:
[Esp] Estádos Unídos
2:
[Ing] European Union.

euchalyptus (yu·ka·líp·tus)

png |Bot |[ Ing ]

Eucharist (yú·ka·ríst)

png |[ Ing ]

Eucharistic (yu·ka·rís·tik)

pnr |[ Ing ]

Euclid (yú·klid)

png |[ Gri ]
:
Gri ego na dalubhasa sa matematika at kilalá sa kaniyang akda tungkol sa mga element ng heometriya.

Euclidean (yu·klí·dyan)

pnr |[ Ing ]
:
ukol kay Euclid.

eudemonism (yu·dí·mo·ní·sim)

png |Pil |[ Ing ]
:
sistema ng etika na nagbibigay ng diin sa isang obligasyong moral batay sa mga kilos na makapagdudulot ng kaligayahan.

eudiometer (yu·di·ó·me·tér)

png |Kem |[ Ing ]
:
túbo na yarì sa salamin at ginagamit sa paghahalò at pagsúkat ng mga gas.

eufemismo (yú·fe·mís·mo)

png |Lit |[ Esp ]

eugenics (yu·dyé·niks)

png |[ Ing ]

euhenesya (yú·he·nés·ya)

png |[ Esp eugenesiá ]
1:
agham ng pagpapabuti sa mga katangian ng sangkatauhan, lalo na sa maingat na pagpilì ng mga magulang : EUGENICS
2:
agham ng pagpapabuti sa mga anak o supling : EUGENICS

eukalipto (yú·ka·líp·to)

png |Bot |[ Esp eucalipto ]
:
punongkahoy (genus Eucalyptus ) na namumulaklak, laging-lungti ang mga dahon, at napagkukunan ng aromatikong langis : EUCHALYPTUS

eukalíptol (yu·ka·líp·tol)

png |Bot |[ Esp eucaliptol ]
:
langis na gamot mula sa punòng eukalipto.

Eukaristiko (yú·ka·rís·ti·kó)

pnr |[ Esp eucaristico ]
:
hinggil sa Eukaristiya o sakramento ng komunyon : EUCHARISTIC

Eukaristiya (yú·ka·ris·ti·yá)

png |[ Esp eucaristia ]
1:
sakramentong Kristiyano bílang pag-alaala sa Hulíng Hapunan : EUCHARIST

eukaryote (yu·ká·ri·ót)

png |Bio |[ Ing ]
:
organismo na binubuo ng cell o mga cell na may DNA na nása anyong chromosome at may naiibang nucleus.

eulogist (yú·lo·dyíst)

png |[ Ing ]

eulogy (yú·lo·dyí)

png |[ Ing ]

Eumenides (yu·mé·ni·dís)

png |Mit |[ Gri ]
:
ibang tawag sa mga Furias.

eunuch (yú·nak)

png |[ Ing ]

eunuko (yú·nu·ko)

png |[ Esp eunuco ]
1:
tao na kinapon at naninilbihan sa isang harem o kaharian : EUNUCH
2:
Pol tao na walang silbi : EUNUCH

euphemism (yú·fe·mí·sim)

png |Lit |[ Ing ]

euphony (yú·fo·ní)

png |Mus |[ Ing ]

euphoria (yu·fór·ya)

png |[ Ing ]

Euphrates (yu·frá·tez)

png |Heg |[ Ing ]
:
ilog sa timog-kanlurang Asia, na umaakyat sa mga bundok ng silangang Turkey at dumadaloy nang 2,736 km patawid ng Syria at Iraq upang sumanib sa Tigris : ÍLOG EUPHRATES

euphuism (yú·fyu·í·sim)

png |Lit |[ Ing ]
:
mabulaklak o madamdaming estilo ng pagsusulat o pagsasalita.

euponiko (yu·pó·ni·kó)

pnr |Mus |[ Esp eufonico ]
:
hinggil sa tunog ng mga salita na kaiga-igaya sa pandinig.

euponiya (yu·po·ní·ya)

png |[ Esp eufonía ]
1:
Lit kagandahan ng tunog, lalo na ng salita o mga salita : EUPHONY
2:
Mus tunog na kaaya-ayang pakinggan : EUPHONY
3:
kakayahan na padaliin ang pagbigkas sa pamamagitan ng ilang pagbabagong ponetiko : EUPHONY

euporya (yu·pór·ya)

png |[ Esp euforia ]
1:
pakiramdam ng kaligayahan, kapanatagan, at kagalingan : EUPHORIA
2:
Sik abnormal at labis na nararamdamang sayá, lakas, at sigla : EUPHORIA

Eureka! (yu·rí·ka)

pdd |[ Gri Ing ]
:
Natuklasan ko na!

eurhythmic (yu·rít·mik)

pnr |[ Ing ]

eurhythmic (yu·rít·mik)

pnr |[ Ing ]

eurhythmics (yu·rít·miks)

png |[ Ing ]

eurhythmics (yu·rít·miks)

png |[ Ing ]

euristika (yu·rís·ti·ká)

png |Pil |[ Esp heuristica ]

euristiko (yu·rís·ti·kó)

pnr |Pil |[ Esp heuristico ]

euritmiko (yu·rít·mi·kó)

pnr |[ Esp euritmico ]
:
hinggil sa mahusay na pagkakatugma, lalo na sa larangan ng arkitektura : EURHYTHMIC

euritmiya (yu·rít·mí·ya)

png |Say |[ Esp euritmia ]
:
armonya ng paggalaw ng katawan lalo na kapag tumutugon sa sistema ng pinaghalòng tugtog at sayaw : EURHYTHMICS

euro (yú·ro)

png |Ekn |[ Ing ]
:
batayang salapi ng Euroland.

Euroland (yú·ro·lánd)

png |Pol |[ Ing ]
:
tawag sa samahán ng mga bansang Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, at Spain.

Europa (yu·ró·pa)

png
1:
Heg [Esp] kontinente sa hilagang bahagi ng daigdig : EUROPE
2:
Heg [Esp] Kontinenteng Europa, hindi kabílang ang Britanya : EUROPE
3:
Pol [Esp] European Union : EUROPE
4:
Mit [Gri] prinsesa ng Phoenicia na dinukot ni Zeus
5:
Asn [Ing] satellite II ng Jupiter at isa sa mga buwan na tinaguriang Galilean moon.

Europe (yú·rup)

png |Heg |[ Ing ]

European (yú·ru·pí·yan)

png |Ant |[ Ing ]
1:
katutubò ng Europe ; tao na naninirahan sa Europe
2:
tao na putî
3:
tao na interesado sa mga usapin tungkol sa Europe.

European (yú·ru·pí·yan)

pnr |Ant Lgw |[ Ing ]
:
may kinaláman sa mga bansa, mamamayan, wika, at kultura ng Europa.

European Community (yú·ru·pí·yan kom·yú·ni·tí)

png |Ekn Pol |[ Ing ]
:
European Union Cf EC

European Union (yú·ro·pí·yan yú· nyun)

png |Ekn Pol |[ Ing ]
:
organisasyon ng mga bansa sa Kanlurang Europa na naglalayong itaguyod ang kapakanang panlipunan at pang-ekonomiya nitó : EUROPA3, EUROPEAN COMMUNITY Cf EU2

europium (yu·ró·pyum)

png |Kem |[ Ing ]
:
metalikong element na pinilakan at malambot (atomic number 63, symbol Eu ).

eutanasya (yú·ta·nás·ya)

png |[ Esp eutanacia ]
:
walang kirot na pagpatáy sa isang tao na may nagpapahirap at walang lunas na karamdaman ; tiwasay at walang kirot na kamatayan : EUTHANASIA

euthanasia (yú·the·néy·sya)

png |Bat Med |[ Ing ]