fire


fire (fayr)

png |[ Ing ]

fire (fayr)

pnd |[ Ing ]
1:
sindihan ; pagdingasin

fire alarm (fayr a·lárm)

png |[ Ing ]
:
kasangkapan na nagbibigay ng babalâ kung may sunog.

firearm (fayr·árm)

png |[ Ing ]
:
baríl, lalo na ang pistola o riple.

firecracker (fayr·krá·ker)

png |[ Ing ]

fire drill (fayr dril)

png |[ Ing ]
:
pagsasánay ng mga gagawin kung may sunog.

fire eater (fayr í·ter)

png |[ Ing ]
1:
salamangkero na nagkukunwaring kumakain ng apoy
2:
tao na mahilig makipag-away.

fire engine (fayr én·dyin)

png |[ Ing ]
:
trak ng bombero.

fire escape (fayr es·kéyp)

png |[ Ing ]
:
daanan palabas kapag may sunog.

fire extinguisher (fayr eks·tíng·gwi· syér)

png |[ Ing ]

fire fern (fayr fern)

png |Bot |[ Ing ]
:
maliit na palumpong (Oxalis hedysaroides ), kulay morado ang dahon, may mahabàng tangkay, at may bulaklak na dilaw, katutubò sa Venezuela, Columbia, at Ecuador, at ipinasok ang cul-tivar noong dekada 50 sa Filipinas.

firefly (fáyr·flay)

png |Zoo |[ Ing ]

fire hydrant (fayr háy·drant)

png |[ Ing ]

fireman (fáyr·man)

png |[ Ing ]
2:
tagapag-alaga ng pugon ng isang bapor o ang namamahala sa mga mákiná ng isang barko sa US navy.

fireplace (fáyr·pleys)

png |Ark |[ Ing ]
:
dapugang may tsiminea.

fire power (fayr pá·wer)

png |[ Ing ]
1:
mapaminsalang lakas ng baril at iba pa
2:
kakayahang pinansiyal, intelektuwal, o emosyonal.

fireproof (fayr·prúf)

pnr |[ Ing ]
:
hindi tinatablan ng apoy o matinding init.

fire station (fayr is·téy·syon)

png |[ Ing ]
:
himpilan ng bombero.

fire trap (fáyr trap)

png |[ Ing ]
:
gusaling madalîng masunog o walang maayos na labásan sakaling masunog.

fire tree (fayr tri)

png |Bot |[ Ing ]

firework (fáyr·work)

png |[ Ing ]
1:
produktong naglalamán ng madalîng magningas na kemikal na lumilikha ng pagsabog o kahanga-hangang epekto Cf PAPUTOK
2:
bugso ng damdamin, lalo na ng gálit
3:
pagtatanghal ng talino.