halaga


ha·la·gá

png |[ Bik Tag ]
1:
ang pagsasaalang-alang na nararapat sa isang bagay o tao : BALÓR1, BIGÁT2, KABULUHÁN1, KAKANÀAN, KAPARARÁKAN1, KATUTURÁN1, PARÁRAK1, PULÓS, SAYSÁY2, SURÌ3, VALUE1, WORTH Cf HÁLAGÁHAN
2:
ang bílang o dami ng salapi na inaasahan, kailangan, o ibinigay bílang bayad para sa isang bagay : AMOUNT1, BALÓR1, BILÍ3, PRÉSYO1, RÁTE2, SURÌ3, WORTH

há·la·gá·han

png |[ halaga+han ]
1:
bagay na mahalaga sa búhay ; pamantayan o sistema ng pagpapahalaga sa bagay-bagay : VALUE2
2:
nakamihasnang paraan ng pagtingin o pagsukat sa halaga ng bagay-bagay : VALUE2

ha·la·gán

png |[ ST ]

ha·lá·gap

png
1:
tíla duming namumuo sa ibabaw ng pinakuluang karne at butó : HÁPAW2, KULABÀ2 var halugap Cf HALIPÁW
2:
pagkapâ sa dilim hábang naghahanap ng anumang bagay
3:
pagsagap sa bulâ at dumi ng sabaw ng pagkain sa pamamagitan ng malaking kutsara.