hantak


han·ták

png
1:
Bot [ST] isang uri ng priholes
2:
[Seb ST] laro sa paghahagis at pagsaló ng tatlong pirasong barya.

hán·tak

png |Bot
1:
[Hil] balátong
2:
[War] sítaw.