hapit


ha·pít

pnr
:
lapát na lapát, gaya ng hapít na damit : HUÓT, KIPÓT, PANDÁT2, PÍOT, PITÍS1 Cf EKSÁKTO, MAHIGPÍT, PLASTÁDO

há·pit

png
1:
pag-ipit sa pagitan ng dalawang kahoy
2:
pagpapahigpit ng talì
3:
[Mag] paglápit
4:
[Seb War] hinto o paghinto.

há·pit

pnd |ha·pi·tin, hu·má·pit, mang·há·pit
1:
[Bik] kúnin
2:
[Hil Seb] mahipo nang hindi sinasadya.

há·pit

pnb |[ Seb ]

ha·pí·tan

png |[ ST hapit+an ]

ha·pí·ton

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng punongkahoy.