hilaga


hi·la·gà

png |Heg
1:
ang direksiyon sa kanan ng isang tao na nakaharap sa lubugan ng araw : AMIHÁNAN, AMÍNHAN, AMIYÁNAN, BALANGKÁYAN, BÁYBAY, MAÚLI, MAWULÌ, NÓRTE, NORTH, PARALÁYA SIGÍRAN, UTÁRA
2:
rehiyon o distrito sa o túngo sa direksiyong ito : AMIHÁNAN, AMÍNHAN, AMIYÁNAN, BALANGKÁYAN, BÁYBAY, MAÚLI, MAWULÌ, NÓRTE, NORTH, PARALÁYA SIGÍRAN, UTÁRA

hi·la·gák

png |Bot
:
palumpong (Uvaria rufa ) na gumagapang pataas, 5-6 m ang taas, mabalahibo ang ilalim na bahagi ng dahon : BATAGKABÁLANG, HINLALAGÁK, SÚSONG-DAMÚLAG, SÚSONG-KABÁYO, SÚSONG-KALABÁW

hi·lá·gang kan·lú·ran

png |Heg |[ hilaga+ng ka+lunod+an ]
:
dakong nása pagitan ng hilaga at kanluran : NORWÉSTE

hi·lá·gang si·lá·ngan

png |Heg |[ hilaga+ng silang+an ]
:
dakong nása pagitan ng hilaga at silangan : NORDÉSTE

hi·la·gar·yá

pnd |hu·mi·la·gar·yá, mag·hi·la·gar·yá |[ ST ]
:
magbigay ng katibayan.

hi·la·gá·si

png
:
varyant ng alagasi.