himan


hi·mán

png |Med |[ Bik ]
:
magalíng nang sugat.

hí·man

png
1:
paggawâ nang mabagal para maging maganda ang resulta
2:
kakulangan sa kumpiyansa

hi·man·dák

png |[ hing+pandák ]

hi·man·dáy

png |Med |[ hing+bandáy ]
:
manhid na pakiramdam, lalo na sa kamay at paa.

hi·máng·gas

png |[ War ]

hi·mang-ít

png |[ hing+pang-it ]
:
pagkain ng lamáng nakakapit sa butó, tulad ng ginagawâ ng áso.

hi·mang·láw

png |[ hing+panglaw ]
:
pagiging malungkutin.

hi·máng·no

png |[ War ]
:
pansín2 o pagpansín.

hí·man-hí·man

png |[ ST ]
:
pagginhawa ng pakiramdam ng isang pagód.

hi·má·nit

png |[ hing+panit ]
:
pagtanggal sa nakakapit na lamán sa balát ng kinatay na hayop.

hi·man·mán

png |[ hing+manmán ]
1:
wastong pag-unawa at pag-alam sa mga itinurò
2:
Bio hingá1 o paghingá.

hi·man·tíng

png |[ hing+bantíng ]
:
pagkayod sa maliliit na sanga o bukó mula sa kawayan o katawan ng punongkahoy.

hi·man·tók

png |[ hing+pantók ]
1:
muling pagkompone matapos ang una
2:
pangalawa at sunod-sunod na pag-akyat ng bundok.

hi·man·tón

pnd |hu·mi·man·tón, i·hi· man·tón |[ ST ]
:
ituwid at pamahalaan ang isang bagay.