ikid


i·kíd

pnd |[ War ]
:
tiyád o tumiyad.

i·kíd

png |[ Bik ]

í·kid

png
1:
pag-í·kid paikot na pag-ayos ng sinulid, lubid, alambre, at katulad sa isang ikirán : BÉDBED, BÍDBID1, BILÍBID1, BÚDBUD, ÍKAT3, LÁNGKUL, LÍBID, LÍKAW2, LÍKID1, LOOP3, LUKÓN2, PÚRON2, PUTÍPOT, RÓLYO1, SANGABANÁTA, SAPISÓKO
2:
anumang paikot ang pagkaayos, gaya ng ikid ng film, ikid ng sinulid, ikid ng kable : BÉDBED, BÍDBID1, BILÍBID1, BÚDBUD, ÍKAT3, LÁNGKUL, LÍBID, LÍKAW2, LÍKID1, LOOP3, LUKÓN2, PÚRON2, PUTÍPOT, RÓLYO1, SANGABANÁTA, SAPISÓKO

i·kíd-i·kíd

png |[ Seb ]