loop


loop (lup)

png |[ Ing ]
2:
Kol matalim na kurbada

loophole (lúp·howl)

png |[ Ing ]
1:
bútas na maliit, hal sa dingding o pader at karaniwang ginagamit na silipán
2:
paraan ng pag-iwas ; bútas o lusútan
3:
bútas upang mailigtas sa pagkakabilanggo ang akusado.