kino


ki·nó

png |[ Seb ]
:
alon-alon sa rabaw ng tubig.

ki·nô

png |Zoo |[ Bik ]

kí·not

png |[ Hil ]
:
tipíd — pnd i·kí·not, ki·nú·tin, mag·kí·not.

ki·nóy

pnr |[ ST ]
:
malambot at guma-galaw-galaw, hal kumikinóy na tabâ sa bilbil, maha blangka, helatina.

ki·nóy

png