kolor


ko·lór

png |[ Esp color ]
2:
pampaputî sa damit na ginagamit sa paglalabá Cf kulá

ko·lo·rá·do

pnr |[ Esp colorado ]
:
makú-lay o maraming kulay.

ko·lo·ras·yón

png |[ Esp coloración ]
1:
paglalagay ng kulay
2:
paraan o pamamaraan ng paggamit ng mga kulay.

ko·lo·ré·te

png |[ Esp colorete ]
:
kosme-tikong pampaganda o pampapulá sa pisngi.

ko·lo·ri·mé·tri·ká

png |[ Esp colori-métrica ]
:
hinggil sa kolorimetriya.

ko·lo·ri·me·trí·ya

png |[ Esp colorimet-ría ]
:
instrumentong pansúkat ng intensidad ng kulay.

ko·lo·rís·ta

png |[ Esp colorista ]
:
tao na gumagamit ng kulay, lalo na sa sining.

ko·ló·rum

png
1:
walang permiso o hindi nakarehistrong negosyo
2:
sa malakíng titik, tawag sa kultong Rizalista na nag-alsa sa Surigao noong 1924 at halaw ang pangalan sa dasal sa Latin na “in saecula saecolorum. ”