lago


la·gó

pnr |[ Pan ]

la·gó

png

la·gô

pnr
1:
[Bik] sirâ1
2:
[Hil Seb] marumí.

lá·go

png
2:
[ST] kabuuang habà
3:
Heo [Esp] lawà.

la·gób

png |Med |[ Hil ]

lá·god

pnr
:
labis na nipis.

lá·god

png |[ Bik War ]
:
latak o tining ng tubâ.

la·gók

png |[ Pan Tag ]
1:
pagdaraan ng tubig at iba pang likido sa lala-munan : DUGAL-ÓK, GEKGÉK, LAB-ÓK, TAGÓK1, TÍGMOK, TUNGGÂ1
2:
tunog nitó : DUGAL-ÓK, GEKGÉK, LAB-ÓK, LAGUKLÓK, TAGÓK1, TÍGMOK — pnd i·pa·la·gók, la·gu·kín, lu·ma·gók.

la·gó-la·gó

pnd |i·la·gó-la·gó, lu·ma·gó-la·gó, mag·la·gó-la·gó
:
gumastos nang walang-saysay o magbigay nang labis at hindi tama.

la·gó·lay

png |Zoo |[ Mrw ]

la·góng

png |Zoo |[ Hil Seb Kap ]

lá·gong

png |Mus

lagoon (la·gún)

png |Heo |[ Ing ]

la·gós

png |Ana |[ Seb War ]

la·gós

pnr |[ ST ]
1:
tagós — pnd i·la·gós, lu·ma·gós, mag·la·gós
2:
nagmamadali sa paglakad nang hindi tumitigil.

la·gót

pnr |[ Ilk Seb Tag ]

la·góy

pnr |[ Seb ]
2:
maraming halòng tubig ; malabnaw.