madali


ma·da·lî

pnr |[ ma+dali ]
1:
hindi mahirap gawin : EASY, WALÂNG-HÍRAP, WALÂNG-LÍWAG
2:
kung sa kilos, mabilís : EASY var maralî

ma·da·li·án

pnr |[ ma+dalî+an ]
:
hindi dumanas ng paghihirap sa ipinagagawâ o pagsubok.

má·da·lí·an

pnr |[ ma+dalî+an ]
:
kailangang gawin o tapusin agad : HAWÓT1

ma·da·lí·kot

png |[ Mrw ]

ma·da·lîng

pnb |[ madalî+ng ]
1:
maikli, gaya sa “madalîng sabi ” at “madalîng panahon ”
2:
magaan, gaya sa “madalîng gawin, ” “madalîng akitin, ” at “madalîng sunduin ”

ma·da·lîng-á·raw

png |[ ma+dalî+na+ araw ]