mataba


ma·ta·bâ

pnr |[ ma+tabâ ]
:
may katangian ng tabâ : BALSÓG, FAT1, FERTIL2, STOUT1, TABÁTSOY

ma·ta·báng

pnr |[ ma+tabáng ]
:
may angking tabáng ; walang lasa : HUKLÁY2, SAGASÁG

ma·ta·bâng-ma·ta·bâ

pnr |[ matabâ+ na+matabâ ]
:
labis sa nararapat na timbang ; lubhang matabâ : OBESE, OBÉSO