matsing


ma·tsíng

png |Zoo |[ Kap Seb Tag ]
:
uri ng mammal (Macaca philippinensis philippinensis ) na mabalahibo ang katawan at mahabà ang buntot : ALÍWAS1, ALIWÁS1, AMÓ, ÁYUNG, BAKÉO, BAKÉS, BATÓTOK2, BÚLOG3, KABÁLANG, LÓOTOÓNG, MATSÍN, MONKEY, MÓNO, TSÓNGGO, UKÁY2, UNGGÔ, UNGGÓY