amo


a·mó

png |Zoo |[ ST ]

a·mò

png
1:
kawalan ng bangis o ilap
2:
pagiging masunurin
3:
pagpayapa sa kalooban ng nagtatampo o naghihinanakit — pnr ma·a·mò. — pnd a·mú·in, ma·pa·á·mo, u·ma·mò

a·mô

png |Zoo |[ Seb ]

á·mo

png |[ Esp ]
1:
tao na pinaglilingkuran : APÒ2
2:
may-ari ng alipin o hayop : NAKURÀ

amoeba (a·mí·ba)

png |Bio |[ Ing ]

a·móg

pnr |[ ST War ]

á·mog-á·mog

png |Zoo |[ ST ]
:
pagpapakain ng ibon sa sariling inakáy.

a·mó·gis

png |Bot |[ ST ]
:
punongkahoy na may magandang uri ng kahoy.

a·mók

png |Sik |[ Mal ]
:
ligalig bunga ng matinding panlulumo na sinusundan ng hangaring pumatay.

a·mo·ká

png |[ ST ]

a·mól

pnr |[ Pan ]

á·mol

png
2:
[War] puról.

a·mó·lit

png |[ Hil ]

a·mó·lo

png |[ Igo ]
:
ritwal ng pagkakasundô.

a·mó·lon

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng punongkahoy.

a·mó·mu·tól

png |Med |[ Hil ]
:
sakít na parang ketong na nagsisimula sa kuko ng mga paa.

a·móng

pnd |i·a·móng, mag-a·móng |[ Seb ]
:
idawit ; isangkot.

á·mong

png
1:
[ST] pagsámang pumasok sa bahay
2:
[ST] pag-agaw ng isang bagay mula sa iba
3:
[amo+ng] bulgar na pagtukoy sa isang pari
4:
[Bik] itáy.

a·mó·ni·kó

pnr |[ Esp amónico ]
:
anumang tumutukoy sa amonya.

a·món·ya

png |Kem |[ Ing ammonia ]
:
compound na gas (NH3), walang kulay, matapang ang amoy, at nabubuo kapag tuwirang naghalò ang mga gas na nitrogen at hydrogen : AMÓNYO

a·mon·ya·kál

pnr |[ Esp amoniacal ]
:
may kaugnayan sa amonya.

a·món·yo

png |Kem |[ Esp amonia ]

a·mó·ol

png |Bot
:
punongkahoy na ang balát ay ginagawang sinulid na panghabi.

a·mór

png |[ Esp ]
:
ibig3-4 ; pag-íbig.

a·mo·rál

pnr |[ Esp ]
1:
walang pakialam o hindi ayon sa moralidad
2:
walang morál na prinsipyo.

a·mo·ra·li·dád

png |[ Esp ]
:
kawalan ng pamantayan ng pag-uugali.

a·mo·ra·lís·mo

png |[ Esp ]
:
amorál na saloobin.

a·mó·res

png |[ Esp ]
1:
romantikong tagpo at gawain
2:
hindi kaiga-igayang amoy
3:
Bot anumang yerba na kabílang sa genus Valeriana na may putî at rosas na bulaklak : AMORÍYOS

a·mo·rí·tis

png |Kol |[ Esp amor+Lat itis ]
:
balísa dahil sa pag-ibig.

a·mo·rí·yos

png |Bot |[ Esp amorío+s ]

a·mo·róng·sod

png |Zoo |[ Hil ]

a·mo·ró·sa

pnr |[ Esp ]
:
masintahin ; mapagmahal, a·mo·ró·so kung laláki.

a·mo·ró·so

png |[ Esp ]
1:
Bot uri ng saging na mabango ang bunga
2:
Bat lupang malapit nang mailit.

a·mór·po

pnr |[ Esp amorfo ]
:
walang tiyak na hugis.

a·mor·sé·ko

png |Bot |[ Esp amor seco ]
:
damo (Adropogon aciculatus Retz ) na ilahas, karaniwang tumutubò sa kabukiran, may makitid na dahon, at may bulaklak na dumidikit sa anumang sumagi : DALUKDÓK, DELÉKEDÉK, LÚKUT LÁPAS, PAGÍPPI, TÍNLOY2, TINGLÓY var marisékos, mursíko

a·mor·ti·sas·yón

png |[ Esp amortización ]
1:
paghihiwalay o pagbubukod ng halagang panghulog sa utang
2:
halagang ibinukod upang ipanghulog sa pagkakautang.

a·mó·rug·món

png |Zoo |[ Hil ]
:
uri ng ibong mandaragit.

amor vincit omnia (a·mór vin·sít óm·nya)

pnb |[ Lat ]
:
nasasakop ng pag-ibig ang lahat.

a·mós

png |[ ST ]

a·mót

pnr
1:
[Pan] liblíb1
2:
[Bik] inípon.

á·mot

png
1:
[ST] pagbili ng isang bagay mula sa marami
2:
[Hil Seb Tag] anumang nakuha o nabili sa napakababàng halaga — pnd i·á·mot, mag-á·mot.

a·mó·tan

png |[ Seb ]

amount (a·máwnt)

png |[ Ing ]

a·móy

png
:
katangian ng anuman na nalaláman sa pamamagitan ng ilong : ANGÓB2, ÁNGOT, BAHÒ2, BÁO3, BAÙ, ÓDOR, PÁRONG, SANGYÓD, SCENT, SMELL — pnr ma·a·móy. — pnd a·mu·yán, a·mu·yín, u·ma·móy

a·móy-á·lak

pnr

a·móy-bá·boy

pnr

a·mo·yóng

png |Bot |[ ST ]
:
isang ilahas na bungangkahoy at ginagamit na gamot.

a·mó·yor

pnd |a·mo·yú·ran, mag-a·mó·yor |[ ST ]
1:
dumating sa daungan na wasák-wasák, walang pálo at layag
2:
akitin o mang-akit sa pamamagitan ng matatamis na salita.

a·móy-pá·wis

pnr

a·móy-sang·gól

pnr

a·móy-tsí·ko

pnr