mura


mu·rá

pnd |[ Hil ]
:
sumikat, gaya ng araw.

mu·rà

png |Bot
:
hindi pa sapat sa gulang na bunga ng niyog : BÚKO2, BÓTENG, BUTÓNG, KÁLUD, SÍLOT3

mu·rà

pnr |Bot
:
hiláw2 at sariwa, karaniwan sa gulay at bungang-butil gaya ng muràng kamatis, muràng niyog, muràng mais, muràng palay, at bagong supling gaya ng muràng dahon ng kamote, at muràng dahon ng kangkong : BÚBUT, LUMBÓD, LÚYAT, MAETÁ, MAILÁW, MALAGÙ, MALÁNGWER, NAÁTA, NAGÁ-NUS, PISÓT2, PUTÁL Cf BÚKO2, PUTÁT

mú·ra

png
:
pinaikling alimúra.

mú·ra

png |pag·mu·mu·rá |[ pag+mu+ múra ]
:
paggamit ng masasamâng salitâ laban sa kapuwa dahil sa gálit : NAG2, PAG-ÍSOG, TAMÍ, TARÓTARÔ, ÚNGET

mú·ra

pnr |mú·mú·ra·hín
:
mababà ang katumbas na halaga, kung sa bilihin o produkto : BARÁTO, CHEAP1, DAGHÂ1, MAMÚRA, NALÁKA, NAPPÔ

mu·rá·do

pnr |[ Esp morado ]
:
varyant ng morádo.

murage (myú·rids)

png |[ Ing ]
:
buwis na ipinapataw para makapagtayô ng gusali o para maayos ang pader o bakod ng isang bayan.

mu·ra·hán

png |[ múra+han ]

mural (myú·ral)

png |Sin |[ Ing ]

mu·rál·ya

png |[ Esp muralla ]
:
moog o makapal na pader na nakapaligid sa isang pook.

mu·ràng-á·so

png |Bot |[ murà+na+ aso ]
:
niyog na manipis at malambot pa ang lamán at ginagawâng bukayò : SINÔ, KULABÒ

mú·rang-í·log

png |Zoo |[ murà+na-ilog ]

mú·rang-ú·ngos

png |Zoo |[ murà+na-ungos ]