pangab


pa·ngáb

pnr |[ Seb ]

pang-a·bá·la

pnr |[ pang+abala ]
:
tumutukoy sa isang tao o bagay na nagdudulot ng abála.

pang-a·báng

pnr |[ pang-abang ]
:
tumu-tukoy sa isang tao o bagay na gina-gamit para maghintay.

pang-á·bay

png |Gra |[ pang+abay ]
:
salita o parirala na nagtuturing sa ka-tangian ng isa pang salita o pangkat ng mga salita, lalo na ng pandiwa, pang-uri, o kapuwa pang-abay, at nagpapahayag ng ugnayan sa pook, panahon, paraan, sanhi, antas, at katulad : ADBERBIYO, ADVERB

pa·ngá·bay

png |[ War ]

pang-á·bay pa·ma·na·hón

png |[ pang+ abay pang+panahon ]
:
pang-abay na nagsasaad ng panahong pinangyari-han ng anumang bagay o gawain, hal kahapon, ngayon, búkas : ADVERB OF TIME, PAMANAHON1

pang-á·bay pa·ma·ra·án

png |Gra |[ pang+abay pang+paraan ]
:
pang-abay na tumutukoy sa paraan, anyo, kilos, at buod ng pagganap o pangya-yaring isinasaad ng pandiwa, hal “Siya’y lumakad nang marahan.” : ADVERB OF MANNER, PAMARAAN2

pang-á·bay pa·mi·tá·gan

png |Gra |[ pang+abay pang+pitagan ]
:
uri ng pang-abay na nagpapakíta ng paggálang o pagsasaalang-alang, hal “Ayaw hong sumunod ang inyong anak.”

pang-ábay pa·nang-á·yon

png |Gra |[ pang+abay pang+sang+ayon ]
:
pang-abay na nagpapahiwatig ng pagsang-ayon o pagpapatibay, hal “Siya ay naparito ngâ.” : ADVERB OF AFFIR-MATION

pang-á·bay pa·nang·gí

png |Gra |[ pang+abay pang+tanggi ]
:
pang-abay na nagpapahiwatig ng pagsalungat at pagbabawal, hal “Siya’y hindi naparito.” : ADVERB OF NEGATION

pang-á·bay pa·na·nóng

png |Gra |[ pang+abay pang+tanong ]
:
pang-abay na nagtatanong, hal “Gaano karami ang isinaing mo?” : INTER-ROGATIVE ADVERB, PANANONG4

pang-á·bay pang·ágam

png |Gra |[ pang+abay pang+agam ]
:
uri ng pang-abay na nagsasaad ng di-katiyakan at pag-aalinlangan ; karaniwang iisa-hing kataga o salita lámang at bihira ang parirala, hal “Kung tíla uulan, huwag na tayong umalis.”

pang-á·bay pang·gá·a·no

png |Gra |[ pang-abay pang+gaano ]
:
pang-abay na nagsasaad ng bílang sa dami at bílang sa halaga, hal “Siya ay halos kasintanda ko.” : ADVERB OF DEGREE

pang-á·bay pan·lu·nán

png |Gra |[ pang+abay pang+lunan ]
:
pang-abay na kumakatawan sa lugar na pinang-yayarihan ng anumang bagay o gawain, hal “Si Rosa ay doon naglala-ba.” : ADVERB OF PLACE

pang-á·bay pa·nú·lad

png |Gra |[ pang-abay pang+tulad ]
:
uri ng pang-abay na gamit sa paghahambing at may antas panularan at panukdulan, hal “Magkasing-aga kaming matulog ni Manuel”.

pang-áb·lan

png |[ Ilk ]